วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

อิริคสัน


 •  ทฤษฎีพัฒนาการของ Erikson (Psychosocial Theory)
       อิริคสัน ค.ศ.1902 เป็นนักจิตวิเคราะห์ที่มีชื่อของอเมริกา และจัดอยู่ในกลุ่มฟรอยด์รุ่นใหม่เกิดที่เมืองแฟรงเฟิต  ประเทศเยอรมัน  ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ประเทศอเมริกาในปี ค.ศ. 1933 และเป็นผู้วิเคราะห์เกี่ยวกับเด็กเป็นคนแรกในนครบอสตัน เห็นว่าการจะทำความเข้าใจพฤติกรรมเด็กจะต้องศึกษาจากการอบรมเลี้ยงดู สภาพสังคม และความเป็นอยู่ของเด็ก ปัญหาที่นำมาวิเคราะห์นั้นจะอธิบายเชื่อมโยงระหว่างจิตวิทยากับสังคมวิทยาในรูปแบบของมานุษยวิทยา ซึ่งมีแนวความคิดว่ามนุษย์ต้องพึ่งสังคมและสังคมก็ต้องพึ่งมนุษย์ มนุษย์มีวิวัฒนาการที่สลับซับซ้อนและผ่านขั้นตอนต่างๆของธรรมชาติหลายขั้นตอน
 •   หลักพัฒนาการตามแนวคิดทฤษฎีนั้นเป็นอย่างไร 
พัฒนาการทางบุคลิกภาพ  8 ขั้นตอนของอิริคสัน
 1. ความไว้วางใจกับความไม่ไว้วางใจ
 2. ความเป็นตัวของตัวเองกับความคลางแคลงใจ
 3. ความริเริ่มกับความรู้สึกผิด
 4. ความขยันหมั่นเพียรกับความรู้สึกต่ำต้อย
 5. ความเป็นเอกลักลักษณ์กับความสับสนในบทบาท
 6. ความผูกพันกับการแยกตัว
 7. การทำประโยชน์ให้สังคมกับการคิดถึงแต่ตนเอง 
 8. บูรณาการกับความสิ้นหวัง
         ขั้นพัฒนาการ 8 ขั้นของอีริคสันนั้น 5 ขั้นแรกจะอยู่ในช่วงวัยทารก วัยเด็กและวัยรุ่น ส่วน 3 ขั้นสุดท้าย จะอยู่ในช่วงของวัยผู้ใหญ่
 •  การนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
         ทฤษฎีพัฒนาการทางจิต สังคมของอีริคสันส่งผลให้วงการศึกษาตื่นตัวอย่างน้อยที่สุด 2 เรื่องคือ สัมพันธภาพระหว่างบุคคลและการรับรู้เกี่ยวกับตนเอง ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการพัฒนาแต่ละช่วงวัยของผู้เรียน นอกจากนี้ครูที่นำขั้นพัฒนาการมาใช้เป็นแนวคิดพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ก็จะสามารถช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น